Σε όλες τις περιπτώσεις ο πελάτης επιβαρύνεται με τα μεταφορικά.

 

Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα:

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα, για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων και στην περίπτωση, που υπάρχουν, δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα, ειδάλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής, ο πελάτης χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Η εταιρεία υποχρεούτα,ι σε σύντομο χρόνο, να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού, με νέο. Σε περίπτωση απλής παράδοσης του είδους, όχι σε φυσικό πρόσωπο, θεωρείται, ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση εξωτερικά και χωρίς αισθητά ελαττώματα.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Ο πελάτης, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και συνάπτει τη σύμβαση πώλησης, για προσωπική του χρήση και όχι για επαγγελματική, δηλαδή το προϊόν να μην έχει αγοραστεί με τιμολόγιο, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, εφόσον η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθεί και φυσικά το προϊόν δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης:

Τα διατιθέμενα από την εταιρεία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και την διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν, στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της καθώς και τα δικαιώματα, που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

· Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής
· Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No)
· Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή